Lớp 9
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Ngọc

1.Do you really ______ me to believe you ? A. plan B. wait C. think D. expect 2.I don't believe a word she says, I think she ______ A. is lying B. lied C . is telling lie D. is laying 3.The judge _____ the pedestrian for the accident . A. blamed B. charged C. sued D. accused 4.Your father's death was a terrible shock. I would like to show my deeply sad ____ to you . A. emotional B. emotionally C. emotion D. emotionless Làm rồi giải thích giúp mình nha cảm ơn nhiều

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Tiếng anh Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23888 sec| 2092.992 kb