Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Ánh

.Bài 1 Một mảnh đất hình bình hành có cạnh đáy là 47m. Người ta mở rộng mảnh đất bằng cách tăng các cạnh đáy của hình bình hành thêm 7m được mảnh đất hình bình hành mới có diện tích hơn diện tích mảnh đất ban đầu là 189m2 . TÍnh diện tích mảnh đất ban đầu .
Chào cả nhà, mình đang gặp một chút vấn đề khó khăn, Bạn nào biết có thể giúp mình giải đáp câu hỏi này được không ạ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Ta gọi x là chiều dài đáy của mảnh đất ban đầu.
Theo đề bài, diện tích mảnh đất ban đầu là 189m2.

Diện tích mảnh đất ban đầu = chiều dài đáy × chiều cao
189 = x × chiều cao

Sau đó, người ta tăng các cạnh đáy của hình bình hành lên 7m nên cạnh đáy của hình bình hành mới là (x + 7) m.

Diện tích mảnh đất mới = (x + 7) × chiều cao

Theo đề bài, diện tích mảnh đất mới lớn hơn 189m2, tức là:

(x + 7) × chiều cao > 189

Câu trả lời: Diện tích mảnh đất ban đầu là 189m2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Giả sử đáy của mảnh đất là d. Diện tích mảnh đất ban đầu (A1) được tính bằng công thức: A1 = đáy * chiều cao = d * 3. Diện tích mảnh đất mới (A2) được tính bằng công thức: A2 = (đáy + 7) * chiều cao = (d + 7) * 3. Từ đó, ta có phương trình: (d + 7) * 3 = 189. Giải phương trình ta được d = 20. Vậy diện tích mảnh đất ban đầu là: A1 = 20 * 3 = 60m2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Giả sử chiều cao của mảnh đất là h. Diện tích mảnh đất ban đầu (A1) được tính bằng công thức: A1 = đáy * chiều cao = 47 * h. Diện tích mảnh đất mới (A2) được tính bằng công thức: A2 = (đáy + 7) * chiều cao = (47 + 7) * h. Từ đó, ta có phương trình: (47 + 7) * h = 189. Giải phương trình ta được h = 3. Vậy diện tích mảnh đất ban đầu là: A1 = 47 * 3 = 141m2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Giả sử chiều cao của mảnh đất là h. Diện tích mảnh đất ban đầu (A1) được tính bằng công thức: A1 = đáy * chiều cao = 47 * h. Diện tích mảnh đất mới (A2) được tính bằng công thức: A2 = (đáy + 7) * chiều cao = (47 + 7) * h. Từ đó, ta có phương trình: (47 + 7) * h = 189. Giải phương trình ta được h = 3. Vậy diện tích mảnh đất ban đầu là: A1 = 47 * 3 = 141m2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46184 sec| 2249.859 kb