Lớp 11
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Đức

(2 điểm) Một vòng dây phẳng có diện tích 80 cm2 đặt trong từ trường đều B = 0,3.10-3 T. Ban đầu vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Đột ngột vectơ cảm ứng từ đổi hướng song song với mặt phẳng vòng dây trong 10-3 s. a. Tính độ biến thiên từ thông qua mặt phẳng vòng dây. b. Trong thời gian đổi hướng, suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là bao nhiêu?
Xin chào tất cả, mình đang cảm thấy một chút lúng túng với câu hỏi này. Mong nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta có thể sử dụng công thức đổi từ sau như sau:

a) Độ biến thiên từ thông qua mặt phẳng của vòng dây là:
ΔΦ = B.ΔS.cosα
Trong đó:
ΔΦ là độ biến thiên từ (Wb)
B là độ lớn của từ trường (T)
ΔS là diện tích mặt phẳng vòng dây (m^2)
α là góc giữa vectơ từ và mặt phẳng vòng dây (đơn vị radian)

Để tính được độ biến thiên từ, ta cần biết được giá trị của diện tích mặt phẳng vòng dây (ΔS) và góc giữa vectơ từ và mặt phẳng vòng dây (α).

b) Để tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung, ta sử dụng công thức suất điện động cảm ứng như sau:

ε = -N. ΔΦ/Δt
Trong đó:
ε là suất điện động cảm ứng (V)
N là số vòng dây (quả lồi)
ΔΦ là độ biến thiên từ (Wb)
Δt là thời gian đổi hướng (s)

Câu trả lời cuối cùng sẽ là kết quả của phép tính.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

b. Suất điện động cảm ứng được tính bằng công thức: ε = -Δφ/Δt, trong đó ε là suất điện động cảm ứng, Δφ là độ biến thiên từ qua mặt phẳng vòng dây và Δt là thời gian đổi hướng. Đặt Δφ là độ biến thiên từ qua mặt phẳng vòng dây, Δφ = ΔB × S, với ΔB là độ biến thiên từ và S là diện tích vòng dây. Thay các giá trị vào công thức, ta có: Δφ = 8 T × 80 cm² = 64 Wb. Thay vào công thức suất điện động, ta có: ε = - 64 Wb / 10⁻³ s = - 64000 V.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

b. Suất điện động cảm ứng được tính bằng công thức: ε = -Δφ/Δt, trong đó ε là suất điện động cảm ứng, Δφ là độ biến thiên từ qua mặt phẳng vòng dây và Δt là thời gian đổi hướng. Đặt Δφ là độ biến thiên từ qua mặt phẳng vòng dây, Δφ = ΔB × S, với ΔB là độ biến thiên từ và S là diện tích vòng dây. Thay các giá trị vào công thức, ta có: Δφ = 8 T × 0,03 m² = 0,24 Wb. Thay vào công thức suất điện động, ta có: ε = - 0,24 Wb / 10⁻³ s = - 24 V.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

a. Ta có công thức tính độ biến thiên từ: ΔB = ΔS/Δt, trong đó ΔB là độ biến thiên của từ, ΔS là diện tích vòng dây và Δt là thời gian đổi hướng. Thay vào công thức, ta có: ΔB = 80 cm² / 10⁻³ s = 8 × 10² T.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

a. Độ biến thiên từ là tỉ lệ nghịch của diện tích vòng dây và thời gian đổi hướng từ cảm ứng từ. Ta có: ΔB = ΔS/Δt, với ΔS là diện tích vòng dây và Δt là thời gian đổi hướng. Đặt ΔB là độ biến thiên của từ, ΔS = 80 cm² = 8 × 10⁻³ m², Δt = 10⁻³ s. Thay các giá trị vào công thức, ta có: ΔB = 8 × 10⁻³ / 10⁻³ = 8 T.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45835 sec| 2258.695 kb