Đề kiểm tra học kì I - Đề số 2 môn Hóa học Lớp 9

519 lượt xem |  01/01/2021
 • 30 câu Chương 1 + 2 + 3
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Thời gian làm bài:

 • Thời gian sẽ được tính khi bạn chọn nút "Bắt đầu làm bài"
 • Nếu hệ thống yêu cầu nhập mã ca thi, thời gian thi sẽ bắt đầu tính sau khi bạn nhập mã ca thi và chọn nút "Làm bài"

Trong khi làm bài

 • Nếu ảnh và công thức không hiển thị, học sinh có thể tải lại trang làm bài
 • Khi hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự động nộp bài và tính điểm cho học sinh

Các trường hợp thi sai luật

 • Đăng nhập một tài khoản trên hai thiết bị hoặc hai trình duyệt khác nhau và thi cùng một thời điểm
 • Mở nhiều cửa sổ thi vào thi cùng một lúc

Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị hệ thống ghi nhận và thông báo cho nhà trường!

Đề số 2 - Đề kiểm tra giữa học kì II

320 lượt xem |  01/01/2021
 • 30 câu Chương 3 +Chương 4
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề số 3 - Đề kiểm tra giữa học kì II

119 lượt xem |  01/01/2021
 • 30 câu Chương 3 + Chương 4
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề số 1 - Đề kiểm tra giữa học kì II

194 lượt xem |  01/01/2021
 • 30 câu Chương 3 + chương 4
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề số 5 - Đề kiểm tra giữa học kì II

122 lượt xem |  01/01/2021
 • 30 câu Chương 3 + chương 4
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề số 4 - Đề kiểm tra giữa học kì II

165 lượt xem |  01/01/2021
 • 30 câu Chương 3 + chương 4
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì
Đặt câu hỏi
0.19581 sec| 2036.227 kb