Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 1 môn Toán học Lớp 12

10 lượt xem |  01/01/2021
 • 50 câu Chương 1,2 giải tích và chương 1, 2 hình học
 • Thơi gian làm bài: 90 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Thời gian làm bài:

 • Thời gian sẽ được tính khi bạn chọn nút "Bắt đầu làm bài"
 • Nếu hệ thống yêu cầu nhập mã ca thi, thời gian thi sẽ bắt đầu tính sau khi bạn nhập mã ca thi và chọn nút "Làm bài"

Trong khi làm bài

 • Nếu ảnh và công thức không hiển thị, học sinh có thể tải lại trang làm bài
 • Khi hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự động nộp bài và tính điểm cho học sinh

Các trường hợp thi sai luật

 • Đăng nhập một tài khoản trên hai thiết bị hoặc hai trình duyệt khác nhau và thi cùng một thời điểm
 • Mở nhiều cửa sổ thi vào thi cùng một lúc

Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị hệ thống ghi nhận và thông báo cho nhà trường!

 

 

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 2

10 lượt xem |  01/01/2021
 • 50 câu Giải tích: chương 1 và 2. Hình học: chương 1 và 2
 • Thơi gian làm bài: 90 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 3

10 lượt xem |  01/01/2021
 • 50 câu Chương 1, 2 và bài đầu chương 3. Hình học: 2 chương đầu tiên
 • Thơi gian làm bài: 90 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 1

10 lượt xem |  01/01/2021
 • 50 câu Toàn bộ nội dung chương trình lớp 12 cả phần giải tích và hình học
 • Thơi gian làm bài: 90 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 2

10 lượt xem |  01/01/2021
 • 50 câu Giải tích: toàn bộ chương nguyên hàm, tích phân và số phức. Hình học: toàn bộ chương phương pháp tọa độ trong không gian
 • Thơi gian làm bài: 90 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 3

10 lượt xem |  01/01/2021
 • 50 câu Giải tích: toàn bộ nội dung chương nguyên hàm tích phân và số phức. Hình học: chương phương pháp tọa độ trong không gian
 • Thơi gian làm bài: 90 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 4

10 lượt xem |  01/01/2021
 • 50 câu Giải tích: chương 3 và chương 4. Hình học: chương 3.
 • Thơi gian làm bài: 90 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì
Đặt câu hỏi
0.24787 sec| 1998.594 kb