Đề kiểm tra giữa kì 2 - Đề số 1 môn Sinh học Lớp 6

96 lượt xem |  01/01/2021
 • 30 câu Từ chương Hoa và sinh sản hữu tính đến chương Các nhóm thực vật
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Thời gian làm bài:

 • Thời gian sẽ được tính khi bạn chọn nút "Bắt đầu làm bài"
 • Nếu hệ thống yêu cầu nhập mã ca thi, thời gian thi sẽ bắt đầu tính sau khi bạn nhập mã ca thi và chọn nút "Làm bài"

Trong khi làm bài

 • Nếu ảnh và công thức không hiển thị, học sinh có thể tải lại trang làm bài
 • Khi hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự động nộp bài và tính điểm cho học sinh

Các trường hợp thi sai luật

 • Đăng nhập một tài khoản trên hai thiết bị hoặc hai trình duyệt khác nhau và thi cùng một thời điểm
 • Mở nhiều cửa sổ thi vào thi cùng một lúc

Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị hệ thống ghi nhận và thông báo cho nhà trường!

 

 

Đề kiểm tra giữa kì 2 - Đề số 2

84 lượt xem |  01/01/2021
 • 30 câu Từ chương Hoa và sinh sản hữu tính đến chương Các nhóm thực vật
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề kiểm tra giữa kì 2 - Đề số 3

105 lượt xem |  01/01/2021
 • 30 câu Từ chương Hoa và sinh sản hữu tính đến chương Các nhóm thực vật
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:
Đặt câu hỏi
0.09009 sec| 1996.188 kb