Đề kiểm tra giữa kì 2 - Đề số 1 môn Sinh học Lớp 12

55 lượt xem |  01/01/2021
 • 30 câu Sự phát sinh sự sống đến Cá thể và quần thể
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Thời gian làm bài:

 • Thời gian sẽ được tính khi bạn chọn nút "Bắt đầu làm bài"
 • Nếu hệ thống yêu cầu nhập mã ca thi, thời gian thi sẽ bắt đầu tính sau khi bạn nhập mã ca thi và chọn nút "Làm bài"

Trong khi làm bài

 • Nếu ảnh và công thức không hiển thị, học sinh có thể tải lại trang làm bài
 • Khi hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự động nộp bài và tính điểm cho học sinh

Các trường hợp thi sai luật

 • Đăng nhập một tài khoản trên hai thiết bị hoặc hai trình duyệt khác nhau và thi cùng một thời điểm
 • Mở nhiều cửa sổ thi vào thi cùng một lúc

Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị hệ thống ghi nhận và thông báo cho nhà trường!

Đề kiểm tra giữa kì 2 - Đề số 2

31 lượt xem |  01/01/2021
 • 30 câu Sự phát sinh sự sống đến Quẫn xã
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề kiểm tra giữa kì 2 - Đề số 3

31 lượt xem |  01/01/2021
 • 30 câu Bằng chứng tiến hóa đến Cá thể và quần thể
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:
 • 10 câu Kiểm tra từ bài Quần xã, đặc trưng của quần xã đến bài Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 10 câu Kiểm tra từ bài Quần xã, đặc trưng của quần xã đến bài Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 10 câu Kiểm tra từ bài Quần xã, đặc trưng của quần xã đến bài Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 30 câu Chương 9 Quần xã sinh vật, Chương 10 Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
Đặt câu hỏi
0.22518 sec| 2034.094 kb