Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 3 môn Sinh học Lớp 8

620 lượt xem |  01/01/2021
 • 40 câu Chương 1, 2, 3
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi:

Thời gian làm bài:

 • Thời gian sẽ được tính khi bạn chọn nút "Bắt đầu làm bài"
 • Nếu hệ thống yêu cầu nhập mã ca thi, thời gian thi sẽ bắt đầu tính sau khi bạn nhập mã ca thi và chọn nút "Làm bài"

Trong khi làm bài

 • Nếu ảnh và công thức không hiển thị, học sinh có thể tải lại trang làm bài
 • Khi hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự động nộp bài và tính điểm cho học sinh

Các trường hợp thi sai luật

 • Đăng nhập một tài khoản trên hai thiết bị hoặc hai trình duyệt khác nhau và thi cùng một thời điểm
 • Mở nhiều cửa sổ thi vào thi cùng một lúc

Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị hệ thống ghi nhận và thông báo cho nhà trường!

 • 15 câu Chương 4
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 15 câu Chương 5
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 30 câu Chương 4, 5: Hô hấp và Tiêu hóa
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • 30 câu Chương 4, 5: Hô hấp và Tiêu hóa
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 1

434 lượt xem |  01/01/2021
 • 35 câu Chương 1 đến chương 4
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 2

399 lượt xem |  01/01/2021
 • 40 câu Chương 1 đến chương 5
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì
Đặt câu hỏi
0.24035 sec| 2034.063 kb