Đề kiểm tra giữa học kì 2 - Đề số 02 môn Vật lý Lớp 8

293 lượt xem |  01/01/2021
 • 25 câu Ôn tập bài A15, A16 và từ B1 đến B5
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Thời gian làm bài:

 • Thời gian sẽ được tính khi bạn chọn nút "Bắt đầu làm bài"
 • Nếu hệ thống yêu cầu nhập mã ca thi, thời gian thi sẽ bắt đầu tính sau khi bạn nhập mã ca thi và chọn nút "Làm bài"

Trong khi làm bài

 • Nếu ảnh và công thức không hiển thị, học sinh có thể tải lại trang làm bài
 • Khi hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự động nộp bài và tính điểm cho học sinh

Các trường hợp thi sai luật

 • Đăng nhập một tài khoản trên hai thiết bị hoặc hai trình duyệt khác nhau và thi cùng một thời điểm
 • Mở nhiều cửa sổ thi vào thi cùng một lúc

Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị hệ thống ghi nhận và thông báo cho nhà trường!

Đề kiểm tra giữa học kì 2 - Đề số 03

140 lượt xem |  01/01/2021
 • 25 câu Ôn tập bài A15, A16 và từ B1 đến B5
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 01

1131 lượt xem |  01/01/2021
 • 25 câu Ôn tập từ bài A1 đến A14
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 02

607 lượt xem |  01/01/2021
 • 25 câu Ôn tập từ bài A1 đến A14
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 03

442 lượt xem |  01/01/2021
 • 25 câu Ôn tập từ bài A1 đến A14
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra cuối học kì 2 - Đề số 01

402 lượt xem |  01/01/2021
 • 20 câu Ôn tập từ bài công cơ cơ học đến hết chương 1 và các bài chương 2 - Nhiệt học
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 02

213 lượt xem |  01/01/2021
 • 20 câu Ôn tập từ bài công cơ cơ học đến hết chương 1 và các bài chương 2 - Nhiệt học
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì
Đặt câu hỏi
0.26152 sec| 2036.406 kb