Đề kiểm tra 45 phút chương 2: Hàm số bậc nhất - Đề số 1 môn Toán học Lớp 9

773 lượt xem |  01/01/2021
 • 25 câu Toàn bộ chương 2: Hàm số bậc nhất
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Thời gian làm bài:

 • Thời gian sẽ được tính khi bạn chọn nút "Bắt đầu làm bài"
 • Nếu hệ thống yêu cầu nhập mã ca thi, thời gian thi sẽ bắt đầu tính sau khi bạn nhập mã ca thi và chọn nút "Làm bài"

Trong khi làm bài

 • Nếu ảnh và công thức không hiển thị, học sinh có thể tải lại trang làm bài
 • Khi hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự động nộp bài và tính điểm cho học sinh

Các trường hợp thi sai luật

 • Đăng nhập một tài khoản trên hai thiết bị hoặc hai trình duyệt khác nhau và thi cùng một thời điểm
 • Mở nhiều cửa sổ thi vào thi cùng một lúc

Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị hệ thống ghi nhận và thông báo cho nhà trường!

 • 25 câu Toàn bộ chương 2: Hàm số bậc nhất
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • 10 câu Từ bài phương trình bậc nhất hai ẩn đến bài giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 10 câu Từ bài giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số đến bài giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 20 câu Từ bài phương trình bậc nhất hai ẩn đến bài giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • 10 câu Từ bài hàm số bậc hai một ẩn và đồ thị hàm số y=ax^2 đến bài công thức nghiệm thu gọn
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 10 câu Từ bài phương trình quy về phương trình bậc hai đến bài sự tương giao giữa đường thẳng và parabol
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
Đặt câu hỏi
0.23271 sec| 2038.375 kb