Đề kiểm tra 15 phút lần 1 - Đề số 2 môn Địa lý Lớp 6

75 lượt xem |  01/01/2021
 • 10 câu Chương 1. Trái Đất (Bản đồ và các chuyển động chính của Trái Đất)
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Thời gian làm bài:

 • Thời gian sẽ được tính khi bạn chọn nút "Bắt đầu làm bài"
 • Nếu hệ thống yêu cầu nhập mã ca thi, thời gian thi sẽ bắt đầu tính sau khi bạn nhập mã ca thi và chọn nút "Làm bài"

Trong khi làm bài

 • Nếu ảnh và công thức không hiển thị, học sinh có thể tải lại trang làm bài
 • Khi hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự động nộp bài và tính điểm cho học sinh

Các trường hợp thi sai luật

 • Đăng nhập một tài khoản trên hai thiết bị hoặc hai trình duyệt khác nhau và thi cùng một thời điểm
 • Mở nhiều cửa sổ thi vào thi cùng một lúc

Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị hệ thống ghi nhận và thông báo cho nhà trường!

 

 

Đề kiểm tra 15 phút lần 1 - Đề số 3

15 lượt xem |  01/01/2021
 • 10 câu Chương 1. Trái Đất (Bản đồ và các chuyển động chính của Trái Đất)
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 15 phút lần 2 - Đề số 1

34 lượt xem |  01/01/2021
 • 10 câu Cấu tạo bên trong của TĐ, tác động nội ngoại lực và địa hình bề mặt TĐ
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 15 phút lần 2 - Đề số 2

26 lượt xem |  01/01/2021
 • 10 câu Cấu tạo bên trong của TĐ, tác động nội ngoại lực và địa hình bề mặt TĐ
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 15 phút lần 2 - Đề số 3

60 lượt xem |  01/01/2021
 • 10 câu Cấu tạo bên trong của TĐ, tác động nội ngoại lực và địa hình bề mặt TĐ
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề thi giữa kì 1 lần 1 - Đề số 1

13 lượt xem |  01/01/2021
 • 20 câu Chương 1. Trái Đất
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề thi giữa kì 1 lần 1 - Đề số 2

22 lượt xem |  01/01/2021
 • 20 câu Chương 1. Trái Đất
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
Đặt câu hỏi
0.53301 sec| 2006.102 kb