Đề kiểm tra 15 phút Chương 8 Cá thể và quần thể sinh vật - Đề số 2 môn Sinh học Lớp 12

85 lượt xem |  01/01/2021
 • 10 câu Kiểm tra từ bài Môi trường, nhân tố sinh thái đến bài Các đặc trưng cơ bản của quần thể
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Thời gian làm bài:

 • Thời gian sẽ được tính khi bạn chọn nút "Bắt đầu làm bài"
 • Nếu hệ thống yêu cầu nhập mã ca thi, thời gian thi sẽ bắt đầu tính sau khi bạn nhập mã ca thi và chọn nút "Làm bài"

Trong khi làm bài

 • Nếu ảnh và công thức không hiển thị, học sinh có thể tải lại trang làm bài
 • Khi hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự động nộp bài và tính điểm cho học sinh

Các trường hợp thi sai luật

 • Đăng nhập một tài khoản trên hai thiết bị hoặc hai trình duyệt khác nhau và thi cùng một thời điểm
 • Mở nhiều cửa sổ thi vào thi cùng một lúc

Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị hệ thống ghi nhận và thông báo cho nhà trường!

 • 10 câu Kiểm tra từ bài Môi trường, nhân tố sinh thái đến bài Các đặc trưng cơ bản của quần thể
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 30 câu Chương 7 Sự phát sinh, phát triển sự sống trên Trái Đất, Chương 8 Cá thể và quần thể sinh vật
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • 30 câu Chương 7 Sự phát sinh, phát triển sự sống trên Trái Đất, Chương 8 Cá thể và quần thể sinh vật
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra giữa kì 2 - Đề số 1

92 lượt xem |  01/01/2021
 • 30 câu Sự phát sinh sự sống đến Cá thể và quần thể
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra giữa kì 2 - Đề số 2

47 lượt xem |  01/01/2021
 • 30 câu Sự phát sinh sự sống đến Quẫn xã
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra giữa kì 2 - Đề số 3

33 lượt xem |  01/01/2021
 • 30 câu Bằng chứng tiến hóa đến Cá thể và quần thể
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
Đặt câu hỏi
0.24215 sec| 2041.117 kb