Đề kiểm tra 15 phút chương 6: Tam giác - Đề số 1 môn Toán học Lớp 7

672 lượt xem |  01/01/2021
 • 10 câu Từ bài 1: Tổng ba góc của một tam giác đến bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Thời gian làm bài:

 • Thời gian sẽ được tính khi bạn chọn nút "Bắt đầu làm bài"
 • Nếu hệ thống yêu cầu nhập mã ca thi, thời gian thi sẽ bắt đầu tính sau khi bạn nhập mã ca thi và chọn nút "Làm bài"

Trong khi làm bài

 • Nếu ảnh và công thức không hiển thị, học sinh có thể tải lại trang làm bài
 • Khi hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự động nộp bài và tính điểm cho học sinh

Các trường hợp thi sai luật

 • Đăng nhập một tài khoản trên hai thiết bị hoặc hai trình duyệt khác nhau và thi cùng một thời điểm
 • Mở nhiều cửa sổ thi vào thi cùng một lúc

Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị hệ thống ghi nhận và thông báo cho nhà trường!

 • 10 câu Từ bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác đến bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 20 câu Toàn bộ chương 6: Tam giác
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • 20 câu Toàn bộ chương 6: Tam giác
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • 10 câu Từ bài Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác đến bài Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 10 câu Từ bài Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác đến bài Tính chất ba đường phân giác của tam giác
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 24 câu Toàn bộ chương: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
Đặt câu hỏi
0.23706 sec| 2040.602 kb