Đề kiểm tra 15 phút chương 6: Kim loại kiềm kiềm thổ và nhôm - Đề số 3 môn Hóa học Lớp 12

88 lượt xem |  01/01/2021
 • 12 câu Từ bài lí thuyết kim loại kiềm và hợp chất đến bài ôn tập chương 6
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Thời gian làm bài:

 • Thời gian sẽ được tính khi bạn chọn nút "Bắt đầu làm bài"
 • Nếu hệ thống yêu cầu nhập mã ca thi, thời gian thi sẽ bắt đầu tính sau khi bạn nhập mã ca thi và chọn nút "Làm bài"

Trong khi làm bài

 • Nếu ảnh và công thức không hiển thị, học sinh có thể tải lại trang làm bài
 • Khi hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự động nộp bài và tính điểm cho học sinh

Các trường hợp thi sai luật

 • Đăng nhập một tài khoản trên hai thiết bị hoặc hai trình duyệt khác nhau và thi cùng một thời điểm
 • Mở nhiều cửa sổ thi vào thi cùng một lúc

Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị hệ thống ghi nhận và thông báo cho nhà trường!

 • 25 câu Từ bài lí thuyết kim loại kiềm và hợp chất đến bài ôn tập chương 6
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • 25 câu Từ bài lí thuyết kim loại kiềm và hợp chất đến bài ôn tập chương 6
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • 25 câu Từ bài lí thuyết kim loại kiềm và hợp chất đến bài ôn tập chương 6
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • 12 câu Từ bài lý thuyết về sắt đến bài ôn tập chương 7
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 12 câu Từ bài lý thuyết về sắt đến bài ôn tập chương 7
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 30 câu Từ bài lý thuyết về sắt đến bài ôn tập chương 7
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
Đặt câu hỏi
0.24124 sec| 2040.383 kb