Đề kiểm tra 15 phút chương 6: Góc lượng giác và công thức lượng giác - Đề số 3 môn Toán học Lớp 10

32 lượt xem |  01/01/2021
 • 12 câu Từ bài đơn vị đo góc, cung tròn đến hết bài giá trị lượng giác của một góc, cung lượng giác.
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Thời gian làm bài:

 • Thời gian sẽ được tính khi bạn chọn nút "Bắt đầu làm bài"
 • Nếu hệ thống yêu cầu nhập mã ca thi, thời gian thi sẽ bắt đầu tính sau khi bạn nhập mã ca thi và chọn nút "Làm bài"

Trong khi làm bài

 • Nếu ảnh và công thức không hiển thị, học sinh có thể tải lại trang làm bài
 • Khi hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự động nộp bài và tính điểm cho học sinh

Các trường hợp thi sai luật

 • Đăng nhập một tài khoản trên hai thiết bị hoặc hai trình duyệt khác nhau và thi cùng một thời điểm
 • Mở nhiều cửa sổ thi vào thi cùng một lúc

Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị hệ thống ghi nhận và thông báo cho nhà trường!

 • 25 câu Từ bài đơn vị đo góc và cung tròn, độ dài cung tròn đến hết bài một số công thức biến đổi lượng giác
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • 25 câu Từ bài đơn vị đo góc, cung tròn đến hết bài một số công thức lượng giác.
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • 25 câu Từ bài đơn vị đo góc, cung tròn đến hết bài một số công thức lượng giác.
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • 12 câu Từ bài giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 độ đến hết bài biểu thức tọa độ của tích vô hướng
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 25 câu Từ bài giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 độ đến hết bài hệ thức lượng trong tam giác
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • 12 câu Từ bài giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 độ đến hết bài biểu thức tọa độ của tích vô hướng
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
Đặt câu hỏi
0.51681 sec| 2039.047 kb