Đề kiểm tra 15 phút chương 4: Đoạn thẳng - Đề số 2 môn Toán học Lớp 6

95 lượt xem |  01/01/2021
 • 10 câu Từ bài tia đến bài đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng, khi nào thì AM+MB=AB?
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Thời gian làm bài:

 • Thời gian sẽ được tính khi bạn chọn nút "Bắt đầu làm bài"
 • Nếu hệ thống yêu cầu nhập mã ca thi, thời gian thi sẽ bắt đầu tính sau khi bạn nhập mã ca thi và chọn nút "Làm bài"

Trong khi làm bài

 • Nếu ảnh và công thức không hiển thị, học sinh có thể tải lại trang làm bài
 • Khi hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự động nộp bài và tính điểm cho học sinh

Các trường hợp thi sai luật

 • Đăng nhập một tài khoản trên hai thiết bị hoặc hai trình duyệt khác nhau và thi cùng một thời điểm
 • Mở nhiều cửa sổ thi vào thi cùng một lúc

Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị hệ thống ghi nhận và thông báo cho nhà trường!

 

 

 • 20 câu Toàn bộ chương 4: Đoạn thẳng
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • 10 câu Từ bài 1: Nửa mặt phẳng đến bài 2: Góc. Số đo góc
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 10 câu Từ bài 3: Khi nào thì góc xOy cộng góc yOz bằng góc xOz? đến bài 4: Tia phân giác của một góc
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 27 câu Toàn bộ chương 5: Góc
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • 26 câu Toàn bộ chương 5: Góc
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 1

258 lượt xem |  01/01/2021
 • 32 câu Phần số học: Từ bài tập hợp, phần tử của tập hợp đến bài phân tích một số ra thừa số nguyên tố và Phần hình học từ bài điểm đường thẳng đến bài đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì
Đặt câu hỏi
0.64376 sec| 2004.828 kb