Đề kiểm tra 15 phút chương 1: Số hữu tỉ, số thực - Đề số 1 môn Toán học Lớp 7

2956 lượt xem |  01/01/2021
 • 10 câu Từ bài tập hợp Q các số hữu tỉ đến bài nhân chia các số hữu tỉ
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Thời gian làm bài:

 • Thời gian sẽ được tính khi bạn chọn nút "Bắt đầu làm bài"
 • Nếu hệ thống yêu cầu nhập mã ca thi, thời gian thi sẽ bắt đầu tính sau khi bạn nhập mã ca thi và chọn nút "Làm bài"

Trong khi làm bài

 • Nếu ảnh và công thức không hiển thị, học sinh có thể tải lại trang làm bài
 • Khi hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự động nộp bài và tính điểm cho học sinh

Các trường hợp thi sai luật

 • Đăng nhập một tài khoản trên hai thiết bị hoặc hai trình duyệt khác nhau và thi cùng một thời điểm
 • Mở nhiều cửa sổ thi vào thi cùng một lúc

Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị hệ thống ghi nhận và thông báo cho nhà trường!

 • 10 câu Từ bài giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ đến bài lũy thừa của một số hữu tỉ
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 25 câu Toàn bộ chương 1: Số hữu tỉ, số thực
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • 10 câu Từ bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận đến bài 2: Đại lượng tỉ lệ nghịch
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 10 câu Từ bài 3: Hàm số đến bài 4: Đồ thị hàm số
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 20 câu Toàn bộ chương 2: Hàm số và đồ thị
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • 22 câu Toàn bộ chương 2: Hàm số và đồ thị
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
Đặt câu hỏi
0.35957 sec| 2040.742 kb