Đề kiểm tra 1 tiết chương 6: Cơ sở của nhiệt động lực học - Đề số 2 môn Vật lý Lớp 10

15 lượt xem |  01/01/2021
 • 25 câu Ôn tập tất cả các bài chương Cơ sở của nhiệt động lực học
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Thời gian làm bài:

 • Thời gian sẽ được tính khi bạn chọn nút "Bắt đầu làm bài"
 • Nếu hệ thống yêu cầu nhập mã ca thi, thời gian thi sẽ bắt đầu tính sau khi bạn nhập mã ca thi và chọn nút "Làm bài"

Trong khi làm bài

 • Nếu ảnh và công thức không hiển thị, học sinh có thể tải lại trang làm bài
 • Khi hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự động nộp bài và tính điểm cho học sinh

Các trường hợp thi sai luật

 • Đăng nhập một tài khoản trên hai thiết bị hoặc hai trình duyệt khác nhau và thi cùng một thời điểm
 • Mở nhiều cửa sổ thi vào thi cùng một lúc

Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị hệ thống ghi nhận và thông báo cho nhà trường!

 • 25 câu Ôn tập tất cả các bài chương Cơ sở của nhiệt động lực học
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • 12 câu Ôn tập từ bài "Chất rắn" đến bài "Sự nở vì nhiệt của chất rắn"
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 25 câu Ôn tập tất cả các bài trong chương Chất rắn, chất lỏng và sự chuyển thể
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • 12 câu Ôn tập từ bài "Chất rắn" đến bài "Sự nở vì nhiệt của chất rắn"
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 12 câu Ôn tập từ bài "Chất rắn" đến bài "Sự nở vì nhiệt của chất rắn"
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 25 câu Ôn tập tất cả các bài trong chương Chất rắn, chất lỏng và sự chuyển thể
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
Đặt câu hỏi
0.23994 sec| 2041.141 kb