Đề kiểm tra 1 tiết chương 4: Bất đẳng thức, bất phương trình - Đề số 1 môn Toán học Lớp 10

89 lượt xem |  01/01/2021
 • 25 câu Từ bài bất đẳng thức đến hết bài bất phương trình bậc hai
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Thời gian làm bài:

 • Thời gian sẽ được tính khi bạn chọn nút "Bắt đầu làm bài"
 • Nếu hệ thống yêu cầu nhập mã ca thi, thời gian thi sẽ bắt đầu tính sau khi bạn nhập mã ca thi và chọn nút "Làm bài"

Trong khi làm bài

 • Nếu ảnh và công thức không hiển thị, học sinh có thể tải lại trang làm bài
 • Khi hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự động nộp bài và tính điểm cho học sinh

Các trường hợp thi sai luật

 • Đăng nhập một tài khoản trên hai thiết bị hoặc hai trình duyệt khác nhau và thi cùng một thời điểm
 • Mở nhiều cửa sổ thi vào thi cùng một lúc

Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị hệ thống ghi nhận và thông báo cho nhà trường!

 • 12 câu Từ bài đơn vị đo góc và cung tròn, độ dài cung tròn đến hết bài giá trị lượng giác của một góc (cung) lượng giác
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 12 câu Từ bài góc và cung lượng giác đến hết bài giá trị lượng giác của một góc, cung lượng giác.
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 12 câu Từ bài đơn vị đo góc, cung tròn đến hết bài giá trị lượng giác của một góc, cung lượng giác.
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 25 câu Từ bài đơn vị đo góc và cung tròn, độ dài cung tròn đến hết bài một số công thức biến đổi lượng giác
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • 25 câu Từ bài đơn vị đo góc, cung tròn đến hết bài một số công thức lượng giác.
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • 25 câu Từ bài đơn vị đo góc, cung tròn đến hết bài một số công thức lượng giác.
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
Đặt câu hỏi
0.30449 sec| 2040.383 kb